Meny
Lukk
Webshop Materialbank
CRW 1134

Reklamasjon

Vinduer og dører fra Røros Dør og Vindu er ment å vare vesentlig lenger enn Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist på to år, derfor har vi valgt å utvide fristen for å reklamere på våre produkter til 5 år.

Behandlingstid: Det må dessverre påberegnes en del ventetid på behandling og utbedring av reklamasjoner.

Sluttkunde melder reklamasjon til forhandler, som videre sender inn skjema.

Utgifter som blir påført Røros Dør og Vindu som skyldes feilmontering eller at feil opplysninger er gitt, vil bli belastet kunde. Det må påregnes noe behandlings- og utbedringstid. Spesielt gjelder dette om vi må produsere nye produkter og/eller benytte eksterne servicepersoner for utbedring av reklamasjoner.

NB: Møter du tekniske problemer ved innsending av reklamasjonsskjemaet, kan du melde inn reklamasjonen på mail til: service@rorosvinduet.no

Reklamasjonsgrunnlag

Garanti

30 års garanti mot sopp og råteskade på alle vinduer og dører av tre.

40 års garanti mot sopp og råteskade på alle aluminiumskledde vinduer og dører.


Garantien forutsetter at produktet er montert i henhold til våre monteringsanvisninger eller etter Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523.721, som omhandler innsetting av vinduer og dører i vegger av bindingsverk, mur og betong.

Det kreves dokumentasjon på at produktet er vedlikeholdt og behandlet ved behov. Det gjelder også produkter som leveres ferdig behandlet fra oss. Dette skal utføres i samsvar med våre anbefalinger som er gitt på våre nettsider.

Garantien er begrenset til levering av erstatningsprodukt. Ved helt enkle reparasjoner som med letthet kan utføres av den som reklamerer, dekkes kun utgifter til reservedeler.

Garantien bortfaller dersom det ikke er reklamert inne rimelig tid etter at skaden ble oppdaget, senest innen utløp av garantitiden.

Innmelding av reklamasjon skal inneholde alle de opplysninger som der er påkrevet.

Reklamasjonsfrist

Våre produkter leveres ihht kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, da forutsatt at montering, vedlikehold og lagring er ivaretatt etter RDV sine anbefalinger.

Jmf Forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere 2 år. Våre produkter er ment å vare vesentlig lenger, dermed er fristen for å reklamere satt til 5 år.

Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende mot RDV senere enn 5 år etter levering.

Levering

Beregnet leveringstid er fra vår fabrikk på Røros. Beregnet leveringstid kan forskyves ved uforutsette hendelser. Levering skjer i henhold til NS 8409 pkt. 4.3 hvis ikke annet er avtalt. Frakt beregnes i henhold til prisliste eller etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at force majeure-hendelser, inkludert, men ikke begrenset til influensa eller andre omfattende sykdomstilfeller som rammer produksjonen eller fraktfører, gir oss som selger rett til å gjøre endinger i leveringsplanen.

Vinduer over 250 kg leveres byggeplass med løse glass. Innmontering gjennomføres og bekostes av kunde på byggeplass.

Mottaker er ansvarlig for å tilrettelegge for levering med større kjøretøy og at det er opplyst om forhold av betydning for vareleveransen. Kranbiltillegg vil tilkomme på produkter over 2,4 meter ved levering byggeplass. Kjøper kan utover dette be om at varen leveres med kranbil eller annen tilrettelagt transport mot tillegg i pris. Endringer i leveringsadresse gir endringer i kranbiltillegget.

Forsinkelser

Røros Dører og Vinduer AS påtar seg ikke ansvar ved uforutsette forsinkelser, hverken i forhold til angitt avsendelsestidspunkt eller transportørens levering, inkludert eventuelle følgekostnader ved uforutsette forsinkelser.

Mottak og kontroll

Kunden skal ved mottak foreta en kontroll av produktene i samsvar med god praksis.

Synlige feil og transportskader skal ved mottak anmerkes på fraktbrev, og bilder tas for dokumentasjon. Retten til å gjøre mangler gjeldende tapes dersom kunden ikke har varslet RDV uten unødig opphold om mangler som ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget ved mottakskontroll.

Før produkter tas av pall skal skjema for utpakkingskontroll med situasjonsbilder av produktet på pall være korrekt utfylt. Dette er en forutsetning for behandling av senere reklamasjoner.

Oppbevaring på byggeplass

Kunden er ansvarlig for å beskytte produktene mor nedbør, fukt og smuss. Feil oppbevaring som medfører skader på varens overflate og funksjon er ikke reklamasjonsberettiget. Lagring skal skje under tak med god gjennomlufting på tørt underlag.

Dokumentasjon for oppbevaring på byggeplass kan kreves der det er tvil om riktig oppbevaring.

Mangler på produkt

Det foreligger en mangel dersom produktet på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen, og dette skyldes forhold som RDV svarer for.

Reklamasjon meldes leverandør innen de frister som fremgår i loven. Kjøperen skal varsle om mangler som han oppdager innen rimelig tid etter at han har eller burde oppdaget den, og før byggevarene tas i bruk.

Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler uten avtale med RDV, anses produktet som godkjent og er ikke reklamasjonsberettiget.

RDV dekker ikke utskiftingskostnader og følgekostnader vedrørende dette, eller følgekostnader utover «normale» utforinger, kledniger og lister ved aksept av reklamasjon.

Transportskader og synlige feil meldes umiddelbart ved mottakskontroll . Husk å påfør evt. skader på fraktbrev ved mottak.

Skjemaet for Utpakkingskontroll skal være signert før varene tas av pallen.
Reklamasjonen skal meldes inn elektronisk ved hjelp av vårt elektroniske reklamasjonsskjema som du finner her på våre nettsider.

Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende mot RDV senere enn 5 år etter levering.

Montering og vedlikehold

Kunde er ansvarlig for å sette seg inn i montering og vedlikehold av produkter etter monteringsanvisning eller Sintef Byggforsk detaljblad nr: 523.701, 523.702 og 523.721. Feil på bakgrunn av dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Monteringsanvisninger:

Vindu og dør

Skyvedør

HC-terskel

Bytte bunnblekk i ramme

Bytte av ramme i karm på toppsvingvindu


Vedlikehold:

Glass med antidugg belegg

Glass med selvrensende belegg

Monterte produkter

Om produktet er tatt i bruk med feil/mangler anses produktet som godkjent av kunden og har ikke reklamasjonsrett med mindre annet er avtalt med RDV. Dersom annet er avtalt med RDV dekkes kun omlevering av skadet produkt eller komponent. Utskiftningskostnader og følgekostnader dekkes ikke av RDV. Dette gjelder også følgekostnader utover "normale" utforinger, kledninger og lister ved aksept av reklamasjon.

Riktig bruk/montering og vedlikehold

Vi gjør oppmerksom på at medgått tid vil bli fakturert ved serviceoppdrag der det viser seg at årsak til oppdraget ikke kan tilskrives oss som produsent. Det kan eksempelvis være feil montering, feil overflatebehandling, feil bruk, mangelfullt vedlikehold, feil lagring/håndtering, feil opplysninger om årsak og mangelfull dokumentasjon.Kvae/harpiksutslag, kuving og småsprekker

Vi gir ingen garanti mot kvae og harpiksutslag på våre produkter, så dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Furu er et «levende» materiale og selv om vi bruker kvistfrie materialer av meget høy kvalitet, inneholder furu noe harpiks som i enkelte tilfeller kan «svette» ut av overflaten. Dette gjelder også gjennomslag av harpiks på malte produkter, da særlig mørke farger. I de fleste tilfeller kan gule flekker og mindre harpiksutslag "vaskes" bort med rødsprit.

Da tre er et levende materiale kan det ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten. Det kan oppstå små-sprekker utvendig, synlig trestruktur (årringer) og fingerskjøter som kommer til syne etter noe tid. Dette anses ikke som mangel eller feil ved produktet.

Treverk påvirkes også av klima og fukt. I noen tilfeller kan det derfor oppleves at dør- og vindusrammer kuver noe etter hvert. Toleransen på dette er 5mm fra plan. Selv om slike variasjoner oppstår skal tettelistene i våre produkter ivareta god nok tetting mot karm.

Modifisering av produkt

Modifisering av produkt uten tillatelse fra RDV vil innvirke på brukermessige og tekniske forhold. RDV tar ikke på seg ansvaret for de konsekvenser slike endringer medfører.

Glass

Det må foretas en visuell kontroll av vinduet etter innsetting. Det gjør du på følgende måte:

Stå 2 meter inn i rommet fra vinduet du skal inspisere.

Se gjennom glasset i et vertikalt plan med 90 graders vinkel. Ikke se vinduet.

Inspeksjonen gjøres i naturlig dagslys, og ikke i direkte sollys. Ikke bruk ekstra lys som lampe/lommelykt.

Synlige merker skal komme til syne innen 20 sekunder.

En skade skal måles og sammenlignes med spesifikasjonene på hva som gjelder for reklamasjon. Om en skade ikke synes når du ser gjennom vinduet fra 2 meters avstand, er den ikke antatt å være visuelt synlig eller forstyrrende for øyet.

Ikke alle skader kvalifiserer til et erstatningsprodukt. Glass er et naturmateriale bestående av bl.a. sand, soda og kalk. Det vil derfor kunne forekomme uregelmessigheter/punktfeil i glasset. Konsekvensen mangelen antas å ha for produktets forutsatte funksjonalitet og bruk, vurderes ved en reklamasjon.

Før du reklamerer på glass, les Glass og Fasadeforeningens veiledning for reklamasjoner;

Fakta og gode råd - glass i bygninger
Tiltak mot termisk brudd
Veileder Bygningsglass

Tiltak mot utvendig kondens/dugg

Ved en reklamasjon skal det legges ved:

Foto av skade med linjal som viser størrelse på skade

Foto som viser hele produktet

Oppgi om skade er på innside eller utside.

Maling

Farger fra forskjellige leverandører kan oppleves forskjellige selv om det i utgangspunktet er samme fargekode. Dette kan skyldes blant annet glans (vi har glans 30) eller fargeavvik på samme fargekode i hver sin ende av det som er godkjent avvik. Det kan også oppleves forskjell på maling som er sprøytemalt og maling som er håndmalt (pensel, rull)

All maling vil endre farge over tid, og hvor fort det skjer er avhengig av vær, sol og vind. Hvis du har et produkt som har stått ute en stund og bestiller flere produkter i samme farge er det stor sjanse for at det vil bli fargeforskjell.

NCS - Natural Colour System ble revidert på 90-tallet og da ble det NCS S (2 edition) utviklet. Samme koder med S og uten S kan ha betydelig forskjell i fargen, og det er derfor av betydning at vi får med hele farge koden (med eller uten S) slik at vi bruker riktig farge.

Vi og malingsleverandøren er behjelpelige med å finne eksakte farger for kunder som kan sende inn en fargeprøve til oss. Vi vil da scanne prøvebiten hos malingsleverandør som videre lager en resept som vi kan bruke.

Befaring

Befaring på saker som ikke er reklamasjonsberettiget faktureres kunden i sin helhet.